سخنرانی بازآفرینی پادشاه اسلام‌ در تصویرگری غازان‌خان

این مطلب غبار را می‌توانید با دیگران به اشتراک بگذارید:

نشست دوروزۀ «ایدۀ پادشاه عادل در هنر و فرهنگ مادی جهان ایرانی»

معرفی سخنرانی‌ها:

روز اول، ۳ اردیبهشت، سخنرانی اول:

 عنوان سخنرانی: بازآفرینی پادشاه اسلام‌ در تصویرگری غازان‌خان

محور این سخنرانی تصویرگری محمود غازان، ششمین ایلخان مغول، در مقام پادشاه اسلام است. در این گفتار تصور ایلخانان از پادشاه اسلام که در آن پیامبری و ایدهٔ شاه آرمانی به گونه‌ای جداناشدنی در هم آمیخته‌اند و تجلی آن در تصویرگری غازان با رجوع به مواد بصری و متون ادبی و تاریخی بررسی خواهد شد.

سخنران: آزاده لطیف‌کار

آزاده لطیف‌کار، پژوهشگر مستقل تاریخ هنر اسلامی، دکترای خود را در سال ۱۴۰۰ با رساله‌ای با عنوان «شمایل‌نگاری جلوس شاهانه در دستنویس‌های مصور ایلخانی» از دانشگاه هنر تهران دریافت کرده است. علایق پژوهشی او هنر و معماری آسیای غربی و مرکزی در قرون میانه و تاریخ‌نگاری هنر اسلامی و تعاملات فرهنگ‌های ایرانی و ترکی در ایران و آسیای مرکزی است. همچنین او در سال‌های اخیر با مجموعۀ جمنامه به همکاری در زمینهٔ پژوهش در منسوجات ایرانی پرداخته و اکنون از دبیران گروه پژوهشی غبار است. او در حال حاضر ساکن ترکمن صحراست و در زمینۀ هنر و فرهنگ ترکمن نیز مشغول به پژوهش میدانی است.
مقالۀ لطیف‌کار با عنوان «بازآفرینی پادشاه اسلام‌ در تصویرگری غازان‌خان» در شمارۀ پنجم نشریۀ مناظر در ۲۰۲۳ منتشر شده است.
زمان: ۳و ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ | ۲۲و ۲۳ آوریل ۲۰۲۴
از ساعت ۱۶ تا ۲۰ به وقت تهران
جهت ثبت‌نام به وبسایت آکادمی شمسه مراجعه کنید:
The Idea of the Just Ruler in Persianate Art and Material Culture
First day, First Lecture
Title: The Reinvention of Padishah-i Islam in the Visual Representations of Ghazan Khan
Speaker: Azadeh Latifkar
Azadeh Latifkar is an independent scholar in the history of Islamic art. She received her Ph.D. from Tehran Art University in 2021 with a thesis entitled “The Iconography of the Enthroned Ruler in Ilkhanid Manuscripts.” Her research interests are the art and architecture of medieval west and Central Asia, Islamic art historiography, and interactions between Persian and Turkish cultures in Iran and Central Asia. Currently, she resides in Turkmen-Sahra (Iran) doing fieldwork on Turkmen art and culture.